Juridisk Grundlag

Laugets Vedtægter

MOGENSTRUP KILDELAUG - MKL

CVR-nr. 35189777


Formand:              Chris Hermansen, tlf. 2084 1535


Næstformand:     Mianne Mellergaard


Kasserer:               Jane Faurholt


Medlem:                 Jonna Hermansen
Suppleant(er):            

Vedtægter


§ 1.

Navn, hjemsted og stiftelse

Laugets navn er ”Mogenstrup Kildelaug” med hjemsted i Mogenstrup, 4700 Næstved (adresse er laugets formand). Lauget er stiftet den 3.8.2013.


§ 2.

Formål

Laugets formål er at udbrede kendskabet til, vedligeholde, samt fremme interessen og arbejdet for at skaffe autentisk og godt drikkevand til Skt. Mogens kilde med omliggende areal i Mogenstrup. Formålet kan også omfatte vedligehold af arealet med mindestøtten ca. 150 m nordvest for kildearealet.


Lauget kan iværksætte eller medvirke ved arrangementer for at skaffe midler til disse formål.


Lauget opretter en hjemmeside til oplysning om laugets formål og virke.


§ 3.

Medlemmer

Som privat medlem af Lauget kan optages alle myndige personer. Erhvervsdrivende kan optages som medlem ved at betale et virksomhedskontingent.


Ikke-medlemmer kan mod en forhøjet billetbetaling deltage i Laugets arrangementer.


§ 4.

Indmeldelser kan ske hele året. Ved indmeldelse efter den 1. oktober gælder medlem-skabet også det efterfølgende kalenderår.Udmeldelse af Lauget kan ske til Laugets kasserer eller ved restance pr. 31. januar.


§ 5.

Bestyrelse mfl.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-5 medlemmer, hvoraf én kan repræsentere virksomhedsmedlemmer. Valgperioden er 2 år.


Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 1 revisor og 1 -suppleant. De 2 revisorer vælges på skift for en 2 års periode.


Genvalg kan finde sted til alle poster.


§ 6.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, webmaster og evt. flere. Formanden tegner Lauget, jf. dog § 7. Bestyrelsen er ulønnet, men har gratis adgang til Laugets egne arrangementer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg/arbejdsgrupper, som findes nødvendigt, men kan ikke uddelegere ansvar. Der skal være mindst 1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg/arbejdsgruppe.


§ 7.

Økonomiske regler

Ved indgåelse af økonomiske forpligtelser, som kræver underskrift af Lauget, kræves underskrift af Laugets formand, næstformand og kasserer; ved forfald kan et af disse medlemmer erstattes af  et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Kildelauget hæfter kun for sine forpligtelser med Laugets til enhver tid hørende formue, og der påhviler ikke bestyrelsen eller Laugets medlemmer nogen personlig hæftelse.


§ 8.

Laugets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal føre et forsvarligt regnskab, som opfylder Næstved Kommunes krav til godkendte,  almennyttige foreninger, og Laugets midler placeres på pengeinstitutskonti.  Regnskabsoverskud skal forblive i Lauget.


Det følgende års medlemskontingenter for private medlemmer og virksomheds-medlemmer fastsættes af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.


Medlemmerne skal senest den 31. januar have indbetalt kontingent for samme kalenderår.


Kontingentet skal være indbetalt for at kunne deltage i Laugets arrangementer.


Et virksomhedsmedlemskab giver ret til pr. arrangement at købe et antal billetter til medlemspris, fastsat af bestyrelsen og godkendt på generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan refundere rimelige udgifter til administration af Lauget, herunder udgifter til tryk/print, befordring, møder.


§ 9.

Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel via brev, lokalt medie og/eller elektronisk.


§ 10.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeberettiget og valgbar er alle private medlemmer med én stemme pr. medlem (dog højst 2 stemmer pr. husstand), henholdsvis 2 stemmer pr. virksomhedsmedlem.


Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.


Skriftlig afstemning skal udøves, hvis mindst 1 stemmeberettiget medlem fremsætter ønske om dette. Dirigenten fastsætter valgformen.


§ 11.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

2.   Beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse.

3.   Regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

4.   Orientering om Laugets planer for fremtidige aktiviteter.

5.   Behandling af indkomne forslag.

6.   Budget for indeværende kalenderår fremlægges til godkendelse.

7.   Godkendelse af kontingenter for det efterfølgende år.

8.   Valg i ulige år af  2-3 bestyrelsesmedlemmer. Lige år vælges  1-2 bestyrelses-

      medlemmer.

9.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 1 revisor.

11. Valg af 1 revisor suppleant.

12. Eventuelt.


På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer fordrer dog 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde de under § 11 nævnte pkt. 1 og 5.


Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 2 måneder efter, at mindst 1/5 af medlemmerne overfor bestyrelsen har fremsat skriftligt krav herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. 

 

§ 13.

Opløsning af Mogenstrup Kildelaug

Opløsning af Lauget fordrer, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor på en general-forsamling. Opnås dette ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor Lauget kan opløses hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.


I tilfælde af Laugets opløsning afgør den afsluttende generalforsamling, hvilke almennyttige formål Laugets formue skal anvendes til.


--------------

Vedtaget på det stiftende møde den 3.8.2013

Ændret på generalforsamlingen den 27.10.2013, 23.2.2015 og 26.2.2018.


For at overholde GDPR Lovgivningen og sikre digital misbrug, er alle person følsom data fjernet.Persondata

Mogenstrup Kildelaug har følgende regler for elektronisk opbevarede persondata

1. Vi fører et kartotek over foreningens medlemmer.

2. Oplysningerne opbevares digitalt pt. på kassererens personlige computere.

3. De registrerede persondata er:

  • Navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresse(r), indmeldelsesdato, modtagne kontingenter og sponsorater

4. Oplysningerne bruges til at udsende materiale til medlemmerne, vedligeholde foreningens Medlemsfortegnelsen, samt føre oversigt over modtagne kontingen-ter og medlemssponsorater

5. Oplysningerne gives aldrig videre til tredjepart.

6. Ved henvendelse til foreningens formand kan et medlem få oplyst hvilke data der er registeret om vedkommende.

7. Oplysningerne slettes ved udmeldelse eller efter 3 års manglende betaling af kontingentet.

8. Medlemmer kan ved henvendelse til formanden anmode om at blive udmeldt af foreningen og om at alle data vedrørende personen slettes.

9. De gældende regler for elekronisk opbevarede persondata kan ses på foreningens hjemmeside  www.sktmogenskilde.dk